Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 

INSTACONFETTI is onderdeel van INSTACONFETTI gevestigd en kantoorhoudende te (7535 ZD) Enschede aan de van Heutzstraat 7 en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 74918613. 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Opdrachtnemer: INSTACONFETTI 
  2. Opdrachtgever: de klant die met INSTACONFETTI een overeenkomst heeft gesloten voor het afnemen van één of meer (online) Producten of Diensten.
  3. Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever samen.
  4. Producten en Diensten: alle door INSTACONFETTI aan Opdrachtgever geleverde (online) producten, trainingen, workshops, (uitvoering van) diensten en programma’s in de ruimste zin van het woord.
  5. Bestelling: een opdracht aan INSTACONFETTI om (een) bepaald(e), op haar website aangeboden, product(en)/dienst(en) te leveren waarbij de klant akkoord gaat met onze algemene voorwaarden.
  6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen INSTACONFETTI en Opdrachtgever.


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten voor de Producten en Diensten die INSTACONFETTI ’aan Opdrachtgever aanbiedt, levert of uitvoert.
2.2. INSTACONFETTI behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.
2.3. Van de algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken indien beide partijen schriftelijk akkoord gaan.

2.4. Indien van een onderdeel van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. 

2.5. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk door INSTACONFETTI is aanvaard.

2.6. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van INSTACONFETTI worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door INSTACONFETTI ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Offertes en tot stand komen overeenkomst
3.1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste persoonsgegevens ten behoeve van het opstellen van de offerte.
3.2. De offertes opgesteld door INSTACONFETTI zijn vrijblijvend en binden INSTACONFETTI niet. De offerte geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling of afnemen van een dienst. 

3.3. De door INSTACONFETTI uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.4. INSTACONFETTI is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk is bevestigd.
3.5. Op het moment dat Opdrachtgever de offerte heeft aanvaard, komt tussen Opdrachtgever en INSTACONFETTI een overeenkomst tot stand.
3.6. INSTACONFETTI is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. 

Artikel 4. Prijzen

4.1. De bij de Producten of Diensten genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW, exclusief eventuele verzendkosten en exclusief eventuele te maken kosten in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
4.2. Onder kosten in het kader van de overeenkomst wordt verstaan: reis- en verblijfkosten en verzekeringskosten. 

4.3. Voor bestellingen van Producten binnen Nederland worden verzendkosten berekend zoals bij POSTNL bekend is.

4.4. Voor bestellingen van Producten buiten Nederland worden de verzendkosten berekend die voor verzending naar het buitenland van toepassing zijn. De eventuele verzekeringskosten en/of invoerrechten komen voor rekening en risico van de Opdrachtgever. 

4.5. INSTACONFETTI kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
4.6. INSTACONFETTI is gerechtigd om haar prijzen te verhogen mits dit tijdig wordt gecommuniceerd met de Opdrachtgever.

4.7. De Opdrachtgever is gerechtigd om na een prijsverhoging de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1. De met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst leidt voor INSTACONFETTI uitsluitend tot een inspanningsverplichting.
5.2. De gesloten overeenkomst leidt voor INSTACONFETTI niet tot een resultaatsverplichting. Dit houdt in dat INSTACONFETTI niet kan garanderen dat het volgen van een van de trainingen of het uitvoeren van een van de diensten, bijdraagt aan successen.
5.3. INSTACONFETTI is gerechtigd om derden in te schakelen om de overeenkomst in zijn geheel of gedeeltelijk uit te laten voeren.
5.4. Indien tussentijds de overeenkomst gewijzigd dient te worden, zal tussen partijen afstemming hierover plaatsvinden.
5.5. Indien een wijziging op de overeenkomst financiële consequenties tot gevolg heeft, zal INSTACONFETTI de Opdrachtgever hierover tijdig informeren.
5.6.

Artikel 6. Wijzigingen en annulering dienst
6.1. De opdrachtgever heeft het recht om tot een week voor aanvang van de Dienst kosteloos te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum mits INSTACONFETTI nog niet met de overeengekomen werkzaamheden is aangevangen.
6.2 Indien INSTACONFETTI reeds met de uitvoering van de werkzaamheden is aangevangen, dan is de Opdrachtgeer gehouden alle schade te vergoeden welke INSTACONFETTI lijdt ten gevolge van de annulering.
6.3 Tussen Opdrachtgever en INSTACONFETTI worden ten behoeve van de uitvoering van het beheer van sociale media afspraken rondom wijzigingen en opzegging vastgelegd in een overeenkomst van opdracht.
6.4 Indien de Opdrachtgever binnen één week tot één dag voor aanvang van de Dienst wil annuleren, is INSTACONFETI gerechtigd om 50 % van het verschuldigde bedrag aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
6.5. Indien de Opdrachtgever binnen één dag voor aanvang van de Dienst wil annuleren, is INSTACONFETI gerechtigd om 100 % van het verschuldigde bedrag aan Opdrachtgever in rekening te brengen
6.6. INSTACONFETTI is gerechtigd om een (online) bijeenkomst, event of coaching sessie te annuleren. INSTACONFETTI dient de Opdrachtgever hierover tijdig te informeren. Opdrachtgever heeft recht op een terugbetaling van de reeds betaalde kosten.
6.7. Opdrachtgever dient INSTACONFETTI schriftelijk te informeren over de annulering en/of verplaatsing.
6.8 In overmachtssituaties, zoals overlijden of ziekenhuisopname, kan uitsluitend door INSTACONFETTI van de bepalingen in artikel 6 worden afgeweken en met Opdrachtgever naar een passende oplossing worden gezocht.

Artikel 7. Herroepen van een bestelling

7.1. Iedere bestelling van een Product kan zonder opgave van redenen, binnen veertien dagen nadat de bestelling door de Opdrachtgever is ontvangen, worden geannuleerd of geretourneerd. Opdrachtgever dient hierover schriftelijk contact op te nemen met INSTACONFETTI. De annulering of retournering zal per e-mail bevestigd worden.
7.2. Iedere bestelling van een Dienst kan zonder opgave van redenen, binnen veertien dagen nadat de overeenkomst is gesloten, worden geannuleerd. Opdrachtgever dient hierover schriftelijk contact op te nemen met INSTACONFETTI.
De annulering zal per e-mail bevestigd worden.
7.3. Indien de betaling van de geannuleerde bestelling reeds is voldaan, restitueert INSTACONFETTI het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien dagen na de herroeping. 

7.3. Indien Opdrachtgever de bestelling van een Product annuleert, dient Opdrachtgever het reeds ontvangen Product binnen veertien dagen retour te zenden aan INSTACONFETTI.
7.4. De verzendkosten ten behoeve van het retour zenden van het Product, zijn voor rekening van INSTACONFETTI.
De Opdrachtgever is verplicht om het Product aangetekend retour te zenden. 

Artikel 8. Betalingen

8.1. Opdrachtgever kan op meerdere manieren betalen, zoals hieronder is beschreven. Afhankelijk van de betaalmethode, kunnen extra kosten van toepassing zijn.
8.2 Betaling vooraf kan via IDEAL plaatsvinden tijdens het bestelproces. De Opdrachtgever wordt doorgestuurd naar de bank om de betaling te voltooien. De Opdrachtgever betaald veilig met een directe overboeking.
8.3. Betaling kan geschieden middels factuur. De factuur waarin de bestelling is verwerkt, wordt via de mail naar de Opdrachtgever verzonden. De factuur dient binnen veertien werkdagen na verzending van de factuur te zijn betaald.
8.4 Betaling kan in overleg met INSTACONFETTI in termijnen worden voldaan. De betaling wordt door de Opdrachtgever in maximaal drie of vier termijnen betaald.

8.5. Indien de betaling niet tijdig is voldaan, wordt door INSTACONFETTI een ingebrekestelling naar Opdrachtgever verstuurd.
8.6 Indien betaling door Opdrachtgever binnen de gestelde termijn van in de ingebrekestelling uitblijft, is Opdrachtgever in verzuim.
8.6 INSTACONFETTI behoudt zich het recht voor om de deelname van de Opdrachtgever te weigeren indien sprake is van verzuim. 
8.7 Opdrachtgever blijft het openstaande bedrag verschuldigd aan INSTACONFETTI en is vanaf de factuurdatum over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd alsmede (buitengerechtelijke als gerechtelijke) incassokosten en kosten voor een incassobureau.

Artikel 9. Levering

9.1. INSTACONFETTI gaat zeer zorgvuldig te werk bij de registratie en verwerking van bestellingen en streeft ernaar om bestellingen van Producten binnen vijf werkdagen te verzenden naar Opdrachtgever.

9.2. Hoewel INSTACONFETTI ernaar streeft om binnen vijf werkdagen de bestelling van een Product te leveren, kan het voorkomen dat vertraging zich voordoet. Indien de bestelling van het Product niet binnen dertig dagen is geleverd, kan de bestelling worden geannuleerd. In voorkomend geval dient de Opdrachtgever contact op te nemen met INSTACONFETTI.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1. De eigendom van geleverde Producten gaat pas over, indien de Opdrachtgever al hetgeen de Opdrachtgever op grond van de ter zake van de geleverde Producten gesloten overeenkomst(en) aan INSTACONFETTI verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

11.1. Het is de Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van INSTACONFETTI verboden om de door INSTACONFETTI verstrekte ontwerpen, documentatie, informatie, stappenplannen, programmatuur, strategieën, offertes e.d. (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of op een andere wijze in gebruik te geven. Het is de Opdrachtgever wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.

11.2. Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij INSTACONFETTI.

11.3. Het is niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een online cursus, training, coaching of een event tenzij INSTACONFETTI hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 12. Materialen en licenties

12.1. De materialen zullen tot één jaar na het einde van de opdracht toegankelijk zijn voor de Opdrachtgever.

12.2. Zodra INSTACONFETTI de materialen gaat verplaatsen naar een andere digitale omgeving of verwijderen, zal dit minimaal drie maanden van de voren worden gecommuniceerd met de Opdrachtgever middels de contactgegevens die bij INSTACONFETTI bekend zijn.
12.3. Indien door INSTACONFETTI plug-ins worden aanbevolen, gelden de algemene voorwaarden van de aanbieder van de plug-in. 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1. Eventuele aansprakelijkheid van INSTACONFETTI is beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

13.2. Deze algemene voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid van INSTACONFETTI als het gaat om zaken die INSTACONFETTI op grond van de wet in het kader van de aansprakelijkheid van INSTACONFETTI niet kan beperken of uitsluiten.

13.3. INSTACONFETTI is uitsluitend aansprakelijk voor schade ontstaan door een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voor zover deze het geval is van het niet in acht nemen van zorgvuldigheid en deskundigheid. 

13.4. De aansprakelijkheid van INSTACONFETTI is steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar (beroeps) aansprakelijkheidsverzekeraar, vermeerderd met het voor INSTACONFETTI geldende eigen risico, in voorkomend geval.

13.5. Indien de verzekeraar geen vergoeding uitkeert, is INSTACONFETTI slechts beperkt aansprakelijk tot de maximale factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

13.6. INSTACONFETTI is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor enige andere schade, hoe ook genaamd, gevolg-, letsel- en bedrijfsschade daaronder begrepen.

13.7. INSTACONFETTI sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door INSTACONFETTI bij de uitvoering van de door de klant opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

13.8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van INSTACONFETTI of haar leidinggevende ondergeschikten.

13.9. INSTACONFETTI is niet aansprakelijk voor de beslissingen, acties en resultaten van Opdrachtgever.


Artikel 14. Vrijwaring

14.1. INSTACONFETTI zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan welke INSTACONFETTI jegens de Opdrachtgever is.

14.2. De Opdrachtgever vrijwaart INSTACONFETTI tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van INSTACONFETTI bedingen.

14.3. De klant vrijwaart INSTACONFETTI volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen,


Artikel 15. Overmacht

15.1. INSTACONFETTI heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de Opdrachtgever mee te delen en zulks zonder dat INSTACONFETTI gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 16. Klachten

16.1. Mocht de Opdrachtgever ontevreden zijn over de Producten en/of Diensten, dient de Opdrachtgever de bezwaren/klacht schriftelijk voor te leggen aan INSTACONFETTI.
16.2. De Opdrachtgever dient te vermelden op welk Product/dienst de klacht of het bezwaar betrekking heeft met een zo duidelijk mogelijke beschrijving van de klacht.

16.3. INSTACONFETTI zal de klacht binnen veertien dagen in behandeling nemen en met de Opdrachtgever in gesprek gaan om een oplossing te vinden voor de bezwaren/klacht.
16.4. INSTACONFETTI zal de uitkomst hiervan schriftelijk bevestigen aan de Opdrachtgever.

Artikel 17. Toepasselijk recht
17.1. Op overeenkomsten gesloten tussen INSTACONFETTI en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

17.2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden behandeld door de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen INSTACONFETTI gevestigd is.

 

Lastig om content te bedenken? Loop je vast of ben je inspiratieloos?

Meld je dan nu aan voor onze wekelijkse Insta tips per e-mail en ontvang direct ons E-BOOK met 50 ideeën voor content op Insta. Geen smoesjes meer!

*Je schrijft je hierbij in voor gratis online tips en krijgt het E-book erbij. Wij verwerken je gegevens volgens onze privacyverklaring.